Słownictwo z podziałem na zawody!

Słownictwo z podziałem na zawody!

Niemiecki z podziałem na słownictwo tematyczne, wystarczy wybrać zawód i przyswajać nowe słówka i gramatykę! Czytaj dalej

Darmowe, autorskie lekcje!

Darmowe, autorskie lekcje!

W pełni ilustrowane lekcje języka niemieckiego wraz z wymową pojedynczych wyrazów oraz pełnych zdań! Czytaj dalej

Niemiecki dla wyjeżdżających za granicę oraz dla uczących się!

Niemiecki dla wyjeżdżających za granicę oraz dla uczących się!

Nie odkładaj nauki na później, zacznij już dzisiaj przygodę z językiem sąsiadów! Czytaj dalej

 

Category Archives: lekcje

Jak tworzyć tryb rozkazujący w języku niemieckim?

Budowa trybu rozkazującego:

Tryb rozkazujący w języku niemieckim podobnie jak w polskim wyraża rozkaz, wezwanie lub prośbę skierowaną do kogoś.

Ta forma często przydaje się w różnych sytuacjach dnia codziennego. Jak więc budujemy ten tryb? Nie jest to skomplikowane wystarczy poznać kilka prostych zasad: 

  1. Tworząc tryb rozkazujący przypominamy sobie odmianę czasowników przez osoby: https://niemieckidopracy.pl/category/lekcje/lekcja-4-budowa-zdan/

  2. Potrzebna nam będzie druga forma czasownika “du”. – Ty

  3. Pozbywamy się zaimka osobowego “du” i końcówki “st”

Jak to wygląda na przykładach?

Wyjątki!: Czasami Imperativ 2 os. l. poj. ma końcówkę “-e”. Zasada ta dotyczy dłuższych czasowników, zazwyczaj odmienianych nieregularnie, których temat kończy się na “-t”, “-d”, “-ig” oraz grupy spółgłoskowe, w których ostatnią głoską jest “m” lub “n”.

du wartest – warte! – poczekaj!
du antwortest – antworte! – odpowiedz!
du zeichnest – zeichne! – narysuj!

Jak sami widzicie powyżej ↑ ciężko byłoby – nawet w samej wymowie stworzyć dla tych czasowników tryb rozkazujący – więc dodajemy “- e”.

A jak wygląda tworzenie trybu rozkazującego w liczbie mnogiej?

Tryb rozkazujący 1 i 3 osoby liczby mnogiej tworzymy poprzez zamianę miejscami zaimka oraz odmienionej formy czasownika.

I została nam jeszcze druga forma liczby mnogiej!

Czasowniki rozdzielnie złożone, np aufstehen (wstawać), zumachen (zamykać) odmieniają się w następujący sposób:
Przedrostek rozdzielny przerzucamy na koniec zdania:

czasownik: zumachen – zamykać
Mach zu! – zamknij!

Np.
Mach  das Fenster zu! – zamknij okno!

Machen Sie bitte das zu! – proszę to zamknąć!

Mach die Tur zu! – zamknij drzwi!

Poniżej inne przykłady użycia trybu rozkazującego!:

Infinitiv du (Ty) ihr (Wy) Sie (Pan, Pani)
legen
(kłaść)
Leg(e)!
(Połóż!)
Legt!
(Połóżcie!)
Legen Sie!
(Niech Państwo położą!)
trinken
(pić)
Trink(e)!
(Wypij!)
Trinkt!
(wypijcie!)
Trinken Sie!
(Niech Państwo wypiją!)
fahren
(jechać)
Fahr(e)!
(Jeźdź!)
Fahrt!
(jeździjcie!)
Fahren Sie!
(Niech Państwo jadą!)
sprechen
(mówić)
Sprich!
(powiedz!)
Sprecht!
(powiedzcie!)
Sprechen Sie!
(Niech Państwo powiedzą!)
essen
(jeść)
Iss!
(Jedz!)
Esst!
(Jedzcie!)
Essen Sie!
(Niech Państwo jedzą!)
nehmen
(brać)
Nimm!
(Weź!)
Nehmt!
(Bierzcie!)
Nehmen Sie!
(Niech Państwo wezmą!)

 

Rozmowy telefoniczne w języku niemieckim

 

Prowadzenie rozmów telefonicznych po niemiecku

Poniżej przydatne zwroty do prowadzenia rozmów telefonicznych po niemiecku:

♥ Rozpoczynanie rozmowy telefonicznej:

 

Hallo! Mein Name ist Kowalski – Halo! nazywam się Kowalski

Hier spricht Thomas Kowalski, guten Tag! – Z tej strony Tomasz Kowalski, dzień dobry!

Kowalska, am Apparat. – Kowalska przy telefonie.

Könnte ich bitte mit Herrn/Frau…. sprechen? – mogę rozmawiać z Panem/Panią…

Mit wem spreche ich? – z kim rozmawiam?

Was kann ich für Sie tun? – w czym mogę Panu pomóc

 

♣ Proszę chwilkę poczekać…

 

Moment, ich verbinde – chwileczkę, łączę

Bleiben Sie bitte am Apparat – proszę chwileczkę poczekać

 

♦ Pomyłka

 

Entschuldigung, ich habe mich verwählt – przepraszam, pomyliłam numer

Sie haben Sie falsche Nummer – Pan pomylił numer telefonu

 

♣ Gdy szef jest nieobecny…

 

Tut mir Leid, Herr Kowalski hat Urlaub – przykro mi, pan Kowalski jest na urlopie

Herr Kowalski ist leider gerade in einer Besprechung – Pan Kowalski jest niestety właśnie na spotkaniu

 

♥ Prośba o powtórzenie

 

Die Verbindung ist sehr schlecht… – połączenie jest słabe

Würden Sie den Namen/die Adresse noch einmal wiederholen? – mógłby Pan/Pani jeszcze raz powtórzyć nazwisko/adres?

Vielen Dank auf Wiederhören! – dziękuję, do usłyszenia!

 

♠ Zostawianie wiadomości

 

Soll ich Herrn/Frau etwas ausrichten? – czy mógłbym coś przekazać Panu/Pani…

Richten Sie ihm/ihr… – proszę mu/jej przekazać…

Gut, das habe ich notiert – dobrze, już notuję

Kann Herr Kowalski zurückrufen? – Czy Pan Kowalski mógłby oddzwonić?

 

 

 

Prowadzenie rozmów po niemiecku

Prowadzenie rozmów – konwersacje po niemiecku

Wyrażanie opinii na jakiś temat, pytanie o zdanie oraz negocjacje w języku niemieckim sprawiają nam często kłopot.

Poniżej podaję słownictwo oraz ładne zdania do rozmów, które ułatwią nam konwersacje w języku niemieckim oraz pozwolą udzielić odpowiedzi na pytania naszego niemieckojęzycznego rozmówcy.

Pytanie o nasze zdanie, opinię:

– Wie finden Sie das?/Was meinen Sie? – Co Pan /Pani o tym sądzi?/Jak Pani to widzi?
– Wie meinst du das? – co o tym myślisz?
– Wofür Sind Sie? – Za czym się Pan/ Pani opowiada?
– Sind Sie dafür/ dagegen, dass… – jest Pani za tym/ przeciwko temu, że ….
– Bist du dafür/ dagegen, dass – jesteś za tym/ przeciwko temu, że…
– Wie sehen Sie das? – Jak Pan/ Pani to widzi?
– Würden Sie mir bitte erklären… – Czy wyjasni mi Pan/Pani?

Wyrażanie własnego zdania:

– Ich halte das für gut/richtig/wahr/falsch – Uważam to za dobre/ słuszne/prawdziwe/ nieprawdziwe
– Ich denke, dass… – Myślę, że…
– Das ist nicht ganz richtig. – To nie do końca się zgadza.
– Mir scheint, dass…. – Wydaje mi się, że….
– Ich fürchte… – Obawiam się…
– Das überzeugt mich. – To mnie przekonuje
– Das trifft zu. – To się zgadza
– Na ja, aber... – No tak, ale…
– Ja, aber nur wenn… – Tak, ale tylko jeśli…
– Ich würde sagen… – Powiedziałbym…
– Ich sehe das so…– Widzę to tak…
– Ja, vielleicht, aber… – Być może
– Darauf sollten wir später noch einmal zurückkommen – Wrócimy do tego później:)

Negocjacje:

– Ich möchte Gegenvorschlag machen – Chciałabym zaproponować coś zupełnie innego
– Wäre es auch nicht dankbar, dass wir…– Czy nie moglibyśmy zrobić tak, że…
– Ich möchte vorschlangen… – Chciałabym zaproponować…
– Wie wäre es mit…? – Co by było gdyby?
– Nein, tut mir Leid. – Nie, przykro mi.
– Aber, warum nicht? – Ale dlaczego nie?
– Ich fürchte, das kommt nicht in Frage. – Obawiam się że to nie wchodzi w grę
– Ich muss mir das noch überlegen. – Muszę sie nad tym jeszcze zastanowić
– Das ist eine gute Idee. – To jest dobry pomysł!
– Das ist keine schlechte Idee. – To nie jest zły pomysł.
– Mal sehen… – zobaczymy…

Odmiana czasowników “haben” i “sein”

Czasowniki posiłkowe haben (mieć) i sein (być) pełnią istotną funkcję w budowie zdań w języku niemieckim.

Chyba nie muszę przekonywać, że bez znajomości podstawowych czasowników w języku niemieckim niewiele będziemy w stanie powiedzieć.

Czasowniki być i mieć występują bardzo często, zarówno w czasie teraźniejszym, jak i odgrywają ogromną wagę w czasie przeszłym. Ale o tym już w kolejnych lekcjach. Czym szybciej przyswoimy sobie ich odmianę tym szybciej nabędziemy umiejętność swobodnej komunikacji po niemiecku. A przecież o to właśnie nam chodzi! Uwaga! odmiana jest nieregularna!

Odmiana sein ( być)

Przykłady użycia:

      Ich bin Agathe - Jestem Agata
      Du bist sehr nett - Jesteś bardzo miły!
      Er ist krank, aber sehr faul! On jest chory, ale bardzo leniwy
      Sie ist dumm! Ona jest głupia!

Odmiana haben (mieć)

Przykłady użycia:

      Sie hat eine Katze - Ona ma kota
      Er hat ein neues Auto - On ma nowy samochód
      Wir haben viel Geld! - Mamy dużo pieniędzy!
      Er hat einen Bruder! - On ma brata!

 

Pamiętajmy, że wszystkie rzeczowniki piszemy w języku niemieckim z dużej litery!

Przećwiczmy!

Wstaw czasownik mieć “haben” w odpowiedniej formie!
1. Ich_____ ein Buch.  (ja mam książkę)
2. Wir_____ viel Arbeit. (my mamy dużo pracy)
3. _____ ihr jetzt Deutsch?  (Czy macie teraz niemiecki?)
4. Ola_____ eine Katze.  (Ola ma kota)
5._____ du einen Freund? (Masz przyjaciela?)
6. Die Oma_____ Blumen. (Babcia ma kwiaty)

Odpowiedzi: 1. habe, 2. haben, 3. habt, 4. hat, 5. hast, 6. hat

Wstaw czasownik mieć “sein” w odpowiedniej formie!

1. Ich _____ krank. (Ja jestem chory)
2. Ania _____ sehr schön. (Ania jest bardzo ładna)
3. Sie ______ klein und blond. (Ona jest niska i jest blondynką)
4. Thomas______ Arzt. (On jest lekarzem)
5. Meine Mutter _____ Lehrerin. (Moja mam jest nauczycielką)
6. Wir _____ noch jung! (My jesteśmy jeszcze młodzi)

Odpowiedzi: 1. bin, 2. ist, 3. ist, 4. ist, 5. ist, 6. sind

 

lekcja 4 jak budować zdania w języku niemieckim? Czasowniki regularne

 

Jak budować zdania w języku niemieckim?

Aby zbudować proste zdanie w języku niemieckim potrzebna nam będzie znajomość odpowiedniego schematu:

Osoba + czasownik + reszta zdania

Nie wygląda strasznie, prawda? Schemat jest prosty.

⇒ Zacznijmy od początku. W języku niemieckim dużo częściej niż w języku polskim zaczynamy zdanie od osoby.

budowa zdan po niemiecku

Ćwiczenie wymowy! Ω
      ich - ja
      du - Ty
      er - on
      sie - ona
      es - ono
      wir - my
      ihr - wy
      sie/Sie - oni/państwo

Bezwzględnie powinniśmy je opanować. Jest to taka “niemiecka tabliczka mnożenia”.  Jeśli nauczymy się już osób, wtedy możemy przejść dalej.

⇒ Teraz czas na kolejną część: czasowniki. Zastanówmy się najpierw jak rozpoznać czasownik w języku niemieckim? Jeśli zajrzymy do słownika od razu rzuci nam się w oczy, że przeważająca część kończy się na końcówkę:

→ en

np. machen (robić)

singen (śpiewać)

tanzen (tańczyć)

Ok, mamy już nasze czasowniki, potrafimy je rozpoznawać. Co dalej? Spójrzmy jeszcze raz na schemat:

Osoba + czasownik + reszta zdania

Aby zbudować poprawnie ładne zdanie, każdy czasownik musi mieć odpowiednią końcówkę. Nie chcemy przecież kaleczyć naszego języka i mówić: ich machen – ja robić, ich tanzen- ja tańczyć. Nie brzmi fajnie, prawda? Poza tym może wywołać to u niektórych uśmiech na twarzy. A więc:

Końcówka czasownika -en nam znika i dodajemy zamiast niej powyższe końcówki.

Dla przykładu odmieńmy przez osoby czasownik  “machen” robić

ich mache – ja robię

du machst – ty robisz

er/sie/es macht  – on/ona/ono robi

wir machen – my robimy

ihr macht – wy robicie

Sie/sie machen – Państwo/oni robią.

 

Podobnie będzie z innymi czasownikami

czasownik “singen” odmienia się w analogiczny sposób:

 

ich singe – ja śpiewam

du singst – ty śpiewasz

er singt – on śpiewa

sie singt – ona śpiewa

es singt – on śpiewa

wir singen – my śpiewamy

ihr singt – wy śpiewacie

Sie singen– Państwo śpiewają

sie singen– oni śpiewają

Jeśli opanujesz już osoby i końcówki możesz śmiało budować proste zdania!

Potrzebujesz więcej słownictwa? Możesz skorzystać z opcji “przećwicz tę lekcję na żywo” więcej szczegółów tutaj: https://niemieckidopracy.pl/lekcje-online-przez-skype/

 

Dane personalne, formularz meldunkowy w języku niemieckim

Dane personalne, formularz meldunkowy w języku niemieckim

W dzisiejszym poście umieszczam słownictwo niezbędne do wypełniania przeróżnych formularzy urzędowych w języku niemieckim.

Name (Familienname) – nazwisko (rodowe)
Vorname – imię
Anschrift, die Adresse – adres
PLZ, Ort, Strasse – kod pocztowy, miejscowość, ulica
Staat – kraj
Nationalität – narodowość
Geschlecht – płeć, die Frau – kobieta, der Mann – mężczyzna
Geburtsdatum – data urodzenia
Geburtsort – miejsce urodzenia
Personalausweisnummer – numer dowodu osobistego
ausgestellt von – wystawiony przez
Hausnummer – numer domu
Familienstand – stan cywilny, verheiratet – żonaty/zamężna, ledig – wolna, geschieden -rozwiedziona, verwitwet – wdowiec
Datum der Eheschließung – data zawarcia małżeństwa
Staatsangehörigkeit – obywatelstwo
Alter -wiek
E-Mail Adresse – adres e-mail
Kontonummer – numer konta
Telefonnummer – numer telefonu, Handy – komórka
Kreditkartennummer – numer karty kredytowej
Kraftfahrzeugnummer– nr. pojazdu
Kfz-Kennzeichen – nr. tablic rejestracyjnych
Ausbildung – wykształcenie
Muttersprache – język ojczysty
Fremdsprachen – języki obce

Poniżej dołączam przykładowy formularz do uzupełnienia w ramach ćwiczeń.

Przedstawianie się po niemiecku

Przedstawianie się po niemiecku

Na poprzedniej lekcji pisałam o powitaniach: https://niemieckidopracy.pl/category/lekcje/lekcja-1-powitania-i-pozdrowienia/  Przedstawianie się w języku niemieckim jest również niezbędne, aby rozpocząć konwersację.

Jeśli staramy się o pracę i chcemy zrobić dobre pierwsze wrażenie u przyszłego potencjalnego pracodawcy – powinniśmy umieć opowiedzieć krótko o sobie, udzielić informacji o nasze dane personalne oraz znać podstawowe zwroty, umożliwiające nawiązanie pierwszego kontaktu.

Przedstawianie się po niemiecku pomoże nam w zdobyciu pierwszej, upragnionej pracy zarówno w Polsce – gdzie język niemiecki jest niezbędnym narzędziem jak i za granicą, gdzie otworzy nam drogę do rozpoczęcia naszej ścieżki kariery.

niemiecki zawodowy

Ćwiczenie wymowy! Ω
      Hallo! wie heisst du? - Hej, jak masz na imię?
      Ich heisse Thomas und du? - Mam na imię Tomek. A Ty?
      Ich bin Agathe - Jestem Agata!
      Wo wohnst du? - Gdzie mieszkasz?
      Ich wohne in Berlin - Mieszkam w Berlinie
      Woher kommst du? - Skąd pochodzisz?
      Ich komme aus Polen - Pochodzę z Polski
      Wie alt bist du? - Ile masz lat?
      Ich bin funfundzwanzigJahre alt - Mam 25 lat
      Wie ist deine Adresse? - Podaj mi swój adres
      Meine Adresse ist Rosestrasse - Mój adres to ulica różana 1

Na opanowanie każdego języka potrzeba troszkę czasu, cierpliwości i determinacji. Musimy pamiętać, że tylko systematyczna nauka przyniesie oczekiwane efekty.

Poniżej umieszczam również inne przydatne zwroty, które warto znać:

Wer bist du? – kim jesteś?

Mein Name ist/lautet… moje nazwisko to…/brzmi..

Wie ist die Postleitzahl? jaki jest kod pocztowy?

Meine Postleitzahl lautet/ist…. mój kod pocztowy brzmi/to…

Wann bist du geboren? -kiedy się urodziłeś?

Ich bin am 13 Mai 1987 in Warschau geboren – Urodziłem się 13 maja 1987 w Warszawie

Welche Fremdsprachen sprichst du? – jakie znasz języki obce/ porozumiewasz się

Ich spreche Deutsch/Spanisch – mówię po niemiecku/hiszpańsku

Hast du Geschwister? – czy masz rodzeństwo?

Ich habe eine Schwester und einen Bruder – mam siostrę i brata

Zwroty, które tu dzisiaj zamieściłam to absolutne minimum. Warto jest codziennie powtarzać, aż zapamiętamy je na tyle, że odpowiedzi na powyższe pytania będą nasuwały się automatycznie.

Nie stanie się nic złego jeśli w trakcie dalszych konwersacji zapomnimy słówka, pomieszamy szyk, pomylimy zwroty. Jednak przedstawiać się po niemiecku powinien potrafić każdy, kto myśli poważnie o przeprowadzce, bądź wiąże swoje plany zawodowe z naszymi zachodnimi sąsiadami.

Nie traćmy więc więcej czasu i zabierzmy się za przyswajanie nowych słówek i zdań. Nie zrażajmy się jednak, jeśli od razu nie zapamiętamy wszystkiego. Na wszystko przyjdzie czas – tak jak wcześniej wspomniałam – wystarczy troszkę chęci i determinacji!

W następnym wpisie umieszczę dane personalne potrzebne do wpisywania w formularze i inne dokumenty urzędowe.

Powitania po niemiecku

Powitania po niemiecku

Naukę każdego języka obcego powinniśmy zacząć od pozdrowień, powitań i pożegnań. Nawet jeśli nie potrafimy jeszcze płynnie się wypowiadać – miło jest usłyszeć, jeśli obcokrajowiec zna podstawowe słowa w naszym języku. Przygotowałam na dzisiaj kilka przydatnych zwrotów przydatnych w takim naszym pierwszym kontakcie. Na początek garść popularnych powitań i pozdrowień po niemiecku.

Pierwsze kroki

Poniżej lista popularnych, nieoficjalnych powitań, z którymi najczęściej się spotkamy u naszych zachodnich sąsiadów:

Ćwiczenia wymowy! Ω
      Hallo!
      Servus!
      Tach auch!

Podobnie jak w krajach anglojęzycznych – Niemcy są dla siebie bardzo uprzejmi. Często po powitaniu pada pytanie o samopoczucie. Warto przyswoić kilka zwrotów:

 

Na takie pytania odpowiadamy kulturalnie danke, gut und dir? – do kolegi/kolezanki bądź danke, gut und Ihnen? –bardziej oficjalnie!

Ćwiczenia wymowy! Ω
      Alles klar?
      Wassup?
      Wie geht's?
      Wie isses?
      Wie lauft?